Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > > ŠVP

 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM 

  PŘI ZŠ A MŠ KŘEMŽE


ŠKOLNÍ RÁMCOVÝ PROGRAM
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

  ,, KAMARÁDI, MĚJME SE RÁDI !!!! „

 

 NA ŠKOLNÍ ROKY 2011 - 2014

 

 Platnost od 1.9.2011 Zpracovala Anna TOUŠKOVÁ


ŠRVP PV PRO ŠK. ROK 2011 - 2014

 

OBSAH:


1. Identifikační údaje o škole

2. Obecná charakteristika školy

3. Podmínky vzdělávání

4. Organizace vzdělávání

5. Charakteristika vzdělávacího programu

6. Vzdělávací obsah

7. Evaluace

PŘÍLOHY:


1. Školní řád MŠ

2. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi

3. Vnitřní řád MŠ

4. Vnitřní řád pro pedagogy

5. Provozní řád MŠ

6. Rozvrh pracovní doby učitelek

7. Legislativa

8. Literatura

  

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE


Název: Základní škola a Mateřská škola Křemže
ul .Školní 182
382 03 Křemže

Mateřská škola CHLUM

Zřizovatel: Obecní úřad Městys Křemže

Sídlo: Mateřská škola sídlí v Chlumu 68

Právní subjekt ZŠ a MŠ Kremže spravuje dvě MŠ - Kremže - 3 třídy
Chlum - 2 třídy
Ředitel: Mgr. Jiří THAM tel. 380 742 170
Vedoucí učitelka MŠ v Chlumu Anna Toušková tel. 380 741 328
Hospodářka školy: Hana Kudláčková tel. 380 741 208
Vedoucí školní kuchyně v Křemži: Marie Krnínská tel. 380 742 171


2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Naše mateřská škola v Chlumu má dvě třídy s celodenním provozem. Je součástí právního subjektu Základní školy a Mateřské školy v Křemži. Sídlí v jedné budově na návsi v Chlumu od jejího uvedení do provozu v roce 1977. V roce 2010 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí a kapacita školy byla rozšířena o 15 míst. Celkem máme kapacitu 40 míst pro děti předškolního věku.
V minulém školním roce 2010 – 2011 byla provedena rekonstrukce školní výdejny. Proběhla v měsících červenec a srpen 2011 .V prostorách výdejny byly vyhotoveny úpravy – nová dlažba podlahy a obklady zdí, kontrola a rekonstrukce odpadů tak, aby vyhovovaly hygienickým normám a požadavkům provozu MŠ. Nové vybavení a vymalování zkrášlilo prostory školy a výdejny stravy.
S novou třídou přibyly v MŠ dvě zaměstnankyně . Do nové třídy jsme přijali paní učitelku a do výdejny stravy pomocnou kuchařku. V tomto školním roce přešla pomocná kuchařka na práci v hlavní kuchyni ZŠ a práci ve výdejně stravy MŠ převzala ke svému úvazku paní školnice.
Velké klady pro naší MŠ má spolupráce s vedením ZŠ a MŠ Kremže a s vedením Městyse Kremže. V požadavcích vychází ve velké míře vstříc a reagují na materiální a provozní potřeby mateřské školy.
K bolestem naší MŠ patří období zápisu nových dětí. Není možné uspokojit přání všech rodin žádajících o předškolní výchovu svých dětí. Tato skutečnost se rodičům nelíbí a období zápisu a přijímání dětí bývá dramatické.


K velkým kladům naší MŠ patří spolupráce s rodiči. Tito se s velkou chutí účastní akcí školy, sami navrhují materiální pomoc. Pomohli vybavit třídy audiovizuální technikou a cd přehrávači, pomohli při výdělečné akci školy kolem Vánoc . Peníze získané z těchto akcí jsme použili při nákupu nových hraček, zahradní sekačky, pomůcek do výtvarných činností. Máme velkou výhodu, že zdejší rodiče mají dobrý vztah ke své obci a školce, kam dochází jejich děti. Jsou připraveni nám kdykoliv pomoci a spolupracují s námi skoro na všech akcích. Pomohli nám s rekonstrukcí plotu kolem zahrady a s natřením brán a nového plotu.

Z potřeb MŠ bude do konce roku 2011 ještě vybavena jídelna novými židličkami a do vestibulu přibude nová skřínka s úložnými boxy pro potřeby dětí. Do ložnice bychom si přáli novou skříň na uložení lůžkovin.
Na školní zahradě proběhne na podzim likvidace staré průlezové dřevěné sestavy a na jaro je naplánovaná instalace sestavy nové. Přibude i stěna na lezení v prostorách školní zahrady. Probíhá projektování a výběry materiálu a sestav podle zásad bezpečnostních norem.
Proběhne zde také kácení nevyhovujících / stará hruška, škumpa / stromů s osazením nových okrasných a pro přírodní stín vyhovujících druhů.

Celková kapacita školy je v současné době 40 dětí ve věku 3 – 6 let.
V MŠ jsou dvě třídy – malá nová 2.třída pro 15 dětí
velká 1.třída pro 25 dětí
Prostor 1.třídy je opticky rozdělen na tři části - rušné činnosti – herna, jídelna a místo pro klidné činnosti - ložnice . Herna je přestavená a pro děti upravená tak, abychom měli co nejvíce prostoru pro hravé a pohybové činnosti.
Jídelna je upravena tak, aby mohly děti pohodlně přistupovat k okénku pro talíř. Budou sem pořízeny nové židličky . V jídelně probíhá polední stolování pro obě třídy. Tomu je přizpůsobena organizace obou tříd i chodu jídelny.
Ložnice – je vybavena novými lehátky lehce složitelnými na sebe.Vzniká tak občas potřebný prostor pro pracovní a výtvarné aktivity dětí během dne. Lehátka budou rozkládána pro všechny děti potřebné spát, nespící děti budou pracovat , hrát si a účastnit se školních kurzů ve 2.třídě.
Prostor 2.třídy je rozlohou velmi malý. Vyhovuje pouze malému počtu 15 dětí . Je rozdělen na hernu a pracovní část se stolky a židlemi. Lehátka zde jsou pro občasné klidové a odpočinkové činnosti dětí, jinak se pokoušíme vést třídu jako třídu pro nespavé děti a zejména ti mladší dochází spát do 1.třídy.
Zahrada není rozlohou moc veliká, ale je dostatečně a vkusně vybavena. Po kontrolní revizi budeme na podzim odstraňovat zjištěné nedostatky a vybavíme novým nářadím.

3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Materiální podmínky:
Třídy jsou rozděleny do tří zón:
1. hrací koutky – 1.třída - dětská kuchyňka, obchod, pokojíček pro děvčátka, kout s velkými kostkami z molitanu, parkovací kout s velkými auty a polnicový kout pro malá auta.
2.třída – kadeřnický koutek, kout s auty, montážní stůl se stavebnicemi, počítačový kout na hraní dětských logických her, kout pro bedny s velkými kostkami a kout s tělocvičným náčiním.
2. volná plocha koberce určená pro stavby ze stavebnic, cvičení a pohybové aktivity v obou třídách
3. prostor se stolečky v obou třídách určený pro řízené výtvarné a pracovní činnosti, který je v 1.třídě též využíván jako jídelna.

• Ve třídách jsou barevné stolky a židle různých velikostí, aby vyhovovaly vzrůstu dětí. Do konce roku bude 1.třída – jídelna – vybavena novými židličkami. Ostatní nábytek je již dosti starý, ale snažíme se udržovat jeho funkčnost do té doby, než budeme moci zakoupit nový. V jídelně probíhá polední stolování pro obě třídy. Tomu je přizpůsobena organizace obou tříd i chodu jídelny.
• 1.třída má nábytkem opticky oddělený prostor, kde je umístěno 13 lehátek. Dalších 15 lehátek se rozkládá v prostoru třídy, a to hlavně pro starší spavé děti. Nespavé děti si hrají a pracují ve 2.třídě.
• 2.třída je rozdělena na část se stolky a židličkami a část herny s kobercem a hracími koutky. Je kompletně vybavena novým nábytkem a hračkami. Postupně jsme připraveni tuto třídu dovybavit podle potřeb.
• Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti dosáhly a nemusely překonávat výškové rozdíly.
• Hračky si děti samy berou a jsou stanovena pravidla jejich používání. K námětovým hrám slouží hrací koutky, kočárky s panenkami, sestavovací autodráha ,molitanové kostky , Policarpova stavebnice aj.
• Děti mají k dispozici také dostatek stavebnic pro svoji tvořivou činnost. Již v minulém školním roce jsme se snažili vybavit třídu didaktickými pomůckami a i letos se na toto zaměříme.
• Na budovu MŠ bezprostředně navazuje školní zahrada pro rozmanité pohybové aktivity. Je vybavena pískovištěm, průlezkovými sestavami, houpačkou a skluzavkou. Všechno tělovýchovné nářadí je pravidelně kontrolováno. Po závěrech z revize ve šk.roce 2010-2011 jsme připraveni demontovat s rodiči velkou dřevěnou sestavu a posléze na jaře přijde montáž sestavy nové. Tak bude umožněno větší dětské vyžití na multifunkčním hradu. Zároveň se chceme zaměřit na umístění sestavy tak, aby vznikl větší prostor na míčové hry. Okna místní zasedací místnosti vedoucí do zahrady MŠ budou chráněna pletivem, aby děti mohly kopat a hrát si bez nebezpečí rozbití či úrazu.


Životospráva:

• V létě 2008 byla v MŠ provedena rekonstrukce školní kuchyně. Kuchyně byla na základě rozhodnutí HS v Českém Krumlově a OÚ Městyse Křemže a se souhlasem vedení ZŠ ve Křemži zrušena a na místo ní byla nově vybudována výdejna stravy. Strava je dovážena ze školní kuchyně v ZŠ ve Křemži. Celá rekonstrukce byla provedena podle platných předpisů HS a naprosto odpovídá všem vyhláškám o společném stravování.
• Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, jsou dodržovány tříhodinové intervaly mezi jídly.
• Svačinky vyhotovuje pomocná kuchařka, která denně přebírá ze ZŠ dovezené čerstvé suroviny. Děti se do jídla nenutí, ale snažíme se o to, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se stolovat.
• Dodržujeme pitný režim po celý den. Na servírovacím stolku ve vymezené části třídy je neustále připraveno pití s nádobím, aby se děti mohly obsloužit.
• Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád stravování, který je možné přizpůsobit aktuální situaci a potřebě.
• V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Předškolní děti ke spánku nenutíme, ve 2.třídě ale mohou dříve se mohou věnovat se klidným činnostem.(při dodržování dohodnutých pravidel). V této době se mohou děti účastnit kurzu flétny nebo dramatickým činnostem s loutkami….
• Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu.

 

Psychohygienické podmínky

Psychosociální

• Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Prostředí má ,,domácí charakter“,děti do MŠ dochází po celé roky své docházky.Proto se zde cítí jako doma, do MŠ chodí rády a rodiče je k nám rádi vodí.
• Děti jsou vedeny k poznávání základních lidských citů jakými jsou pocity štěstí, smutku, radosti , zloby a úzkosti.
• Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce.
• Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti, nikdo není zvýhodněn či znevýhodněn.Starší děti jsou vedeny k pomoci mladším a mladší zase k důvěře ke starším.Tímto se snažíme pěstovat u starších dětí první základy proti šikaně, která se v poslední době na školách tolik objevuje.
• Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.
• Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se vytvořil ve třídě kolektiv dobrých kamarádů, ve kterém se všichni cítí rovnocenně.

 

• Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme děti nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si. Porušování pravidel si ale všímáme a společně vyhodnocujeme.Pěstujeme u dětí uznání své chyby, použití omluvy a umění prominout chyby ostatních.
• Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení. Aktivity plánujeme tak, aby výsledky soutěží nebo úloh byly spravedlivé.


Psychohygiena

• Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí. Činnosti jsou odstupňovány podle nároků na děti a nároky jsou uplatňovány podle věku dětí.
• Nevystavujeme děti zvýšeným nárokům a soutěžím pokud to není v jejich možnostech, aby se nebály, že selžou.
• MŠ má dvě třídy. 1.Třídu navštěvují děti malé a mladší děti ze skupiny 4 letých, 2.třídu navštěvují děti 5-6 leté se skupinou starších dětí 4 letých. Proto často pracujeme ve skupinách na děti starší a mladší . Náročnost činností stupňujeme podle individuálních možností dětí.
• Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku s výjimkou přírodních překážek
- mráz pod -10ºC, náledí, silný vítr a déšť
• Děti mají denně dostatek pobytu venku na školní zahradě a v okolní přírodě na loukách a lesních mýtinách.Zde mají širokou paletu poznávání přírody a jejích krás.
• Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Ctíme intimitu a stud dětí.
• Nově příchozím dětem umožňujeme aklimatizaci na MŠ spolu s rodiči
(v přípravném období)

Podmínky k zajištění bezpečnosti dětí

• Všichni zaměstnanci školy jsou řádně proškoleni, poznatky BOZP využívají. Jsou zpracovány řády pro všechny zaměstnance / viz. přílohy ŠVP / a ty se dodržují v zájmu všech v MŠ.
• Děti jsou průběžně upozorňovány na možná nebezpečí , pravidelně si opakujeme jak nebezpečí odhadnout, simulujeme náhodně některé rizikové situace a snažíme se s dětmi přijít na řešení / Co by se stalo, kdyby …/
• Sportovní a tělovýchovná náčiní jsou pravidelně kontrolována a závady odstraňovány
• Bezpečnostní postupy učitelek řeší podrobně dokument „Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ“ / viz. příloha ŠVP /

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ


Řízení MŠ:

• Ředitelem ZŠ jsou pevně stanoveny pravomoci a povinnosti všech zaměstnanců. Kontrolou jejich plnění provádí učitelka pověřená vedením MŠ. Pravidelné porady vedení školy se konají v ZŠ jednou za 14 dnů.
• Všichni zaměstnanci se snaží pracovat jako jeden tým ve spolupráci s rodiči
• Školní vzdělávací program vypracovává vedoucí učitelka za pomoci zaměstnanců MŠ – druhé učitelky a školnice. Také rodiče mají právo do tvorby ŠVP zasahovat. Na třídní schůzce jsme si dohodli s rodiči termíny společných výletů do přírody, akce na práci kolem školy i společných vystoupení.Rodiče se tak účastní organizace školních akcí , svými nápady obohacují kulturní a citové vyžití svých dětí.
• Všechny náměty a připomínky rodičů jsou tlumočeny vedení ZŠ, které se snaží v rámci možností a ve spolupráci s vedením MŠ je kladně vyřizovat.
• Spolupráci s rodiči hodnotíme jako velice kladnou a přínosnou pro organizaci života v MŠ.


Přijímání dětí do MŠ:
 
Termín podávání přihlášek dětí do MŠ je v měsíci březnu oznámen v místním časopise Křemežsko. Rodiče si v MŠ vyzvednou potřebný formulář a v daném termínu jej odevzdají vedoucí učitelce MŠ . O přijetí dítěte rozhoduje ředitel ZŠ s vedoucí učitelkou podle stanovených kriterií.

Kritéria:

Přednostně budou přijímány:
• Děti v posledním roce před vstupem do ZŠ (v daném školním roce dovrší věku 6 let)
• Děti zaměstnaných rodičů (potvrzeno zaměstnavatelem)
• Děti samoživitelů
• Děti sourozenců již do MŠ docházejících
• Děti s trvalým bydlištěm v obecním katastru

Kriteria jsou po vyplnění přihlášky bodována a body po té sečteny.V případě shodného počtu bodů rozhoduje ředitel na základě pomocného kritéria

• Datum narození dítěte s upřednostněním starších dětí

V případě, že zbývají ještě volná místa pro přijetí dětí, mohou být přijati žadatelé podle zákona č. 204/ 2005 Sb. (děti se čtyřhodinovou docházkou apod.).
Jako součást spisu pro přijímací řízení žádáme rodiče o kopie Rodného listu a Očkovacího průkazu.

Charakteristika tříd:

V naší mateřské škole se děti vzdělávají ve 2 třídách s věkově odlišným složením.

• Třída je věkově heterogenní( 3 –4,5 let a 4,5 - 6 let). Děti se učí vzájemné ohleduplnosti, učitelky podporují kladný vztah ke kamarádům – sounáležitost v kolektivu, starší děti přizpůsobují své potřeby mladším a naopak. Učí se vzájemně si pomáhat. Učitelky vzdělávají děti s ohledem na jejich věk, tzn. - programové složení je pro starší děti náročnější.
• Paní učitelka Sobolová se nadstandardně věnuje dětem v kurzu ,,Veselé pískání, zdravé dýchání“ hře na zobcovou flétnu. V kurzu se budou učit pouze děti předškolní a malé děti jen volně přirozenou formou si mohou s flétnou hrát. Hra na flétnu stimuluje správné dýchání a tím částečně zamezuje vzniku respiračních onemocnění HCD.Celá tato činnost je zahrnuta do neefektivních časových mezer tak, aby nenarušovala program dne .
• Paní učitelka Vejvodová se bude více věnovat dramatickým a literárním činnostem, které děti předvedou při společných školních vystoupeních. V těchto činnostech se děti mohou citově velice dobře vyžít a upevnit si představy o správném a špatném jednání člověka při posouzení ,,Dobra a zla“

 


Režim dne - je jen orientační a mírně se mění dle tříd, situace a potřeby dětí.
Je vhodné, aby se děti scházely do 8:00 hodin.

Dětí z 2.třídy se ráno scházejí a odpoledne rozcházejí v 1.třídě z důvodu pracovní doby třídní učitelky 7.45 – 14.30 hod.

Denní program: 1.třída

6.15 - 8.15 Spontánní hra, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, nabídka didakticky cílené činnosti
8.15 - 8.30 Řízené pohybové aktivity, pohybové hry, zdravotní cvičení 8.30 - 9.00 Svačina, hygiena
9:00 – 9:30 Řízená činnost
9:30 - 11:30 Pobyt venku - hry na školní zahradě, vycházky do okolí,
cílené pozorování
11.30 - 12:10 Hygiena, oběd , hygiena
12:15 - 12:30 Příprava na spaní, pohádka
12.30 - 14.30 Odpolední odpočinek , KLUB NESPAVÝCH DĚTÍ pro nesp. 14.30 - 15:00 Odpolední svačina
15:00 - 16.15 Spontánní hra, rozcházení dětí, individuální práce s dětmi

 
Denní program: 2.třída

6.15 - 8.30 Spontánní hra, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, nabídka didakticky cílené činnosti
Do 7.45 hod. v 1.třídě, po té odchází do 2.třídy, kde hry pokračují.
8.30 - 8.45 Řízené pohybové aktivity, pohybové hry, zdravotní cvičení 8.45 - 9.00 Svačina, hygiena
9:00 – 9:45 Řízená činnost
9:45 - 11:45 Pobyt venku - hry na školní zahradě, vycházky do okolí,
cílené pozorování
11.45 - 12:10 Hygiena, oběd , hygiena
12:10 - 12:30 Příprava na spaní, pohádka
12.30 - 14.45 Odpolední odpočinek , pracovní činnosti pro předškoláky
14.45 - 15:00 Odpolední svačina , přechod do 1.třídy
15:00 - 16.15 Spontánní hra, rozcházení dětí, individuální práce s dětmi

Uvedené časy jsou pouze orientační a jsou pohyblivé dle aktuálních potřeb a okolností.


Personální zajištění:

1.třída Anna TOUŠKOVÁ - kvalifikovaná učitelka pověřená vedením školy
Iva VEJVODOVÁ - kvalifikovaná učitelka
2.třída Mgr.Anna SOBOLOVÁ - kvalifikovaná učitelka

Libuše FALOUTOVÁ - školnice
- pomocná kuchařka pověřená výdejem stravy dovezené ze
školní kuchyně ZŠ

Všechny zaměstnankyně budou využívat nabídek vedení ZŠ v Křemži a budou se zúčastňovat školení a školících akcí pořádaných NI DV v Českých Budějovicích ke zkvalitnění pedagogické práce.


Spolupráce s rodiči:

• Zapojování rodičů do akcí MŠ, pomoc s jejich organizací – výlety, sportovní akce
• Společné řešení výchovných či jiných problémů dítěte
• Připomínky a návrhy rodičů k náplni výchovné práce

• Pravidelné informace pro rodiče o dění v MŠ – nástěnky
• Zapůjčujeme časopisy pro PV, metodické knihy , spolupracujeme na přípravě domácích dětských oslav
• Pořádání Dne otevřených dveří pro tvořivé maminky, účast na vánočním jarmarku
• Podíl rodičů na opravách hraček a vybavení, informace o záměrně provedených škodách dětmi – vandalismus - a nápravě při jeho projevu
• Zapojování rodičů do plnění drobných domácích úkolů hlavně předškolních dětí
• Pořádání třídních schůzek s rodiči , pravidelné hovory o důležitých situacích denně
• Pořádání vystoupení ( Vánoce, Den matek) pro rodiny dětí
• Umožňujeme rodičům nahlédnout do dění školy, třídy, prohlédnout si práce dětí
• Drobná materiální podpora školy
• Zajištění sponzorských darů pro MŠ rodiči, kteří mají tu možnost

Ostatní spolupráce:

• ZŠ Křemže – pořádání akcí pro děti z MŠ– Mikuláš, Čarodějnice, Den dětí
- pomoc při organizaci některých akcí s dozorem, dopravou aj.
• Městys Křemže – účast dětí na Vítání občánků, možnost využití sálu radnice k pořádání kulturních akcí pro MŠ
• MŠ Křemže – spolupráce na kulturních a zábavných akcích, společná účast
• Pečovatelský dům – pásmo básní a písní pro důchodce – Vánoce
• Hasičský sbor v Českých Budějovicích – exkurze
• Policie ČR Křemže - exkurze
• Zemědělské družstvo – akutní pomoc při náhlých poruchách v MŠ

 

5. CHARAKTER VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


Pracujeme podle schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v březnu 2001 podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů §17e, odstavec 2.


Cíle vzdělávání:

RÁMCOVÉ CÍLE:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

HLAVNÍ CÍLE MŠ:

Nabízíme dětem v MŠ radostný život, mnohostranně rozvíjející osobnost dítěte, uspokojující dětské potřeby a přání. Naše práce se bude odvíjet od požadavků RVP PV aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi v činnostech intelektových i praktických
• Smysluplně obohacovat denní program dítěte o zkušenosti a vědomosti převážně z oblasti psychologické, interpersonální a sociálně kulturní, které budou navazovat, prolínat se a budou nedílnou součástí našeho ŠVP PV.
• Na základě získaných zkušeností a vědomostí vychovávat dítě k toleranci, přátelství, bez předsudků k rasovým menšinám žijících v našem okolí, k lidem nemocným a postiženým.
• Vést dítě k úctě ke stáří a starým spoluobčanům.
• Učit dítě vážit si práce dospělých lidí, mít kladný vztah k vytvořeným hodnotám kolem sebe.
• Rozvíjet osobnost dítěte přirozenou nenásilnou cestou, citlivým přístupem se věnovat jeho individuálním zvláštnostem, popřípadě včas zajistit speciální pedagogickou péči.
• Vychovávat dítě samostatné v práci i myšlení, pěstovat kladný postoj k ochraně a úpravě prostředí, ve kterém žije.
• Vytvářet prostor pro citlivý a mravní rozvoj dítěte s pomocí citových prožitků vnímaných v rodině , ve škole a v okolí, ve kterém žije.
• Vést děti ke zdravému životnímu stylu, zaměřit se na otužování a prevenci proti nemocem.
• Respektovat všechna práva dítěte, zvláště na právo na svůj názor a sebevyjádření.
• Vytvářet prostředí plné pohody, klidu a bezpečí, vytváření pocitu jistoty a důvěry.
• Pomocí vhodné literatury vytvářet u dětí základy čtenářské gramotnosti .
• Pomáhat si vhodnými příklady z četby při plnění úloh formovat přátelské a tolerantní vztahy mezi sebou.
• Zaměřit se více na základy matematické gramotnosti dětí před vstupem do ZŠ.

Při jakékoli činnosti v MŠ v průběhu dne si musíme odpovědět na otázky:
Co touto činností u dětí rozvíjíme?
Jakou hodnotu dítě touto činností získává?
Rozvíjíme samostatnost a má dítě možnost volby?

 
KRÁTKODOBÉ CÍLE:

• Věnovat se prevenci vadné výslovnosti – zařazování jazykových chvilek, pomoc rodičům dětí, které navštěvují logopedii.
• Ve velké míře zařazovat činnosti posilující grafomotoriku, matematické a logické dovednosti.
• Posilovat vztahy mezi dětmi, zaměřit se na citové prožívání.
• Osvojit si dovednosti důležité pro rozvoj bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí, vytvořit si zdravé životní návyky a postoje.


POSTAVENÍ UČITELKY VE ŠKOLNÍM PROGRAMU

Učitelka se stává poradcem, partnerem, pozorovatelem a terapeutem – předává dětem informace, nemanipuluje s nimi a s jejich názory, ale učí děti chtít se učit, mít aktivní zájem objevovat, docházet samostatně ke vzdělávacím cílům a najít odvahu ukázat, co všechno už dítě samo umí, zvládne, dokáže.


VZDĚLÁVACÍ OBLASTI:

1. Dítě a jeho tělo - oblast biologická
2. Dítě a jeho psychika - oblast psychologická
3. Dítě a ten druhý - oblast interpersonální
4. Dítě a společnost - oblast sociálně-kulturní
5. Dítě a svět - oblast environmentální


6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH


Vzdělávací obsah ŠVP je plánován na období tří školních let 2011– 2014. Obsahuje tři velké integrované bloky, které na sebe navazují, postupně se prolínají a je možnost s nimi pracovat flexibilně. Každý z bloků má pět hlavních témat , která obsahují všech pět vzdělávacích oblastí podle požadavků RVP PV. Do hlavních témat jsou vytčeny dílčí cíle podle nabídky RVP PV, které dávají směr pedagogickým pracovnicím, jakým se při plnění hlavních cílů ubírat. . Každé z hlavních témat má svá podtémata , která obsahují všech pět vzdělávacích oblastí v počtu podle rozhodnutí pedagogických pracovnic tak, aby splňovala všechny požadavky cílů a kompetencí v RVP PV. S podtématy pracují učitelky průběžně po celou dobu vzdělávacího procesu, zde plánují náměty a činnosti, kterými budou vzdělávací cíle plnit. Vzdělávací obsah ŠVP PV je motivován převážně pohádkovým světem a postavičkami z nich.

ŠVP PV se tak stává i ročním třídním vzdělávacím programem, o který se mohou pedagogické pracovnice opírat po dobu své vzdělávací a výchovné práce.Po dobu tří let si učitelky zpracují každý rok třídní tematický plán podle tématu hlavního integrovaného bloku.Týdenní plány si upraví podle momentálních situací ve škole, doma, v životě, přírodě,společnosti…zareagují na ně a vedou činnosti výchovné i vzdělávací podle podkladů ŠVP PV.

Naše obec Chlum je položena vedle městyse Kremže v údolí pod Kletí. Překrásná příroda, vrchy, lesy,louky a rybník vytváří to nejlepší prostředí pro estetické a citové vnímání lidí, kteří zde žijí.Převážná většina obyvatel zde žijících má ráda svůj kraj, váží si jej a pracují na jeho zkrášlení. Do budoucna se však čeká velká stavební expanze, v okolí pod Kletí se bude hodně stavět, zvýší se počet domů, obyvatel a naruší se tak zatím poklidný život malé obce. Život zde bude rušnější, obyvatelé tohoto okolí budou poznávat nové rodiny, děti se budou seznamovat s novými dětmi, které se sem s rodiči přistěhovaly. Noví lidé nám přinesou možná nové tradice , jiné způsoby života, také jiný rozdílný žebříček životních a majetkových hodnot V našem tříletém programu se budeme věnovat všem dílčím cílům RVP PV převážně v oblasti psychologické, sociálně-kulturní a interpersonální.


Ve třech integrovaných blocích se budeme učit přátelit, kamarádit se a vzájemně se tolerovat v IB HRAJEME SI S KAŠPÁRKEM A KRYŠTŮFKEM, v IB OBJEVUJEME SVĚT S KAŠPÁRKEM A KRYŠTŮFKEM se budeme učit, objevovat svět a pracovat společně se svými kamarády a v IB PŘIPRAVUJEME SE DO ŠKOLY S KAŠPÁRKEM A KRYŠTŮFKEM se společně připravíme na vstup do ZŠ splněním všech výstupních kompetencí školní zralosti.


ŠVP PV MÁ NÁZEV

,, KAMARÁDI, MĚJME SE RÁDI !!!

Motto: Auta, kostky kočárek,Vítá Vás tu Kašpárek.
Budeme tu spolu rádi, všichni dobří kamarádi.
Cvičit, zpívat, malovat, svět společně poznávat.

OBSAH ŠVP PV JE ZPRACOVÁN PŘEHLEDNÝM GRAFICKÝM ZPŮSOBEM, PRACUJE SE S NÍM PODLE INSTRUKCÍ ZMÍNĚNÝCH V POPISU OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.

 
Kompetenční výstupy:

1. Kompetence k učení
• Vnímat učení jako přirozený, otevřený, celoživotní proces, obohacující
kvalitu lidského života
• Rozvíjet své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení
• Přistupovat k učení s aktivním zájmem
• Výsledky učení uplatňovat v životě i v dalším učení a tak neustále posouvat hranici svých možností
2. Kompetence k řešení problémů
• Vnímat problémy jako samozřejmou součást života a učení
• Chápat problém jako výzvu k řešení, jako příležitost k vlastnímu rozvoji i k působení
na své okolí
• Přistupovat k problémům aktivně
• Při řešení postupovat racionálně, konstruktivně a účelně
• Získané zkušenosti vyhodnocovat a využívat k řešení dalších problémů a situací,s nimiž se v životě setkáme
3. Kompetence komunikativní
• Užívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, názorů a pocitů, naslouchání a porozumění druhých
• Vstřícně komunikovat se svým okolím, domlouvat se, vyjednávat, podpořit
vzájemné porozumění
• Vědět, že spoustu informací k vlastnímu rozvoji a učení nalezneme v knihách
a jiných informačních prostředcích
4. Kompetence sociální a personální
• Vystupovat autonomně
• Vnímat a přijímat hodnoty spojené s důstojnými vztahy mezi lidmi,
chránit je,uplatňovat,rozvíjet
• Zaujímat sociální postoje, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a
rozhodnutích – pohoda prostředí
• Odmítat společensky nežádoucí chování a bránit se jeho důsledkům
• Adaptovat se na prostředí i jeho běžné proměny
5. Kompetence činnostní a občanské
• Vnímat svou sounáležitost s prostředím, přírodou, kulturním světem,
uvědomovat si osobní a občanskou odpovědnost
• Respektovat pravidla, etické a právní normy a požadavky společnosti
jejímž je členem
• Zaujímat zodpovědný vztah k práci,učení, k výsledkům
• Vystupovat aktivně, projevovat činorodost, pracovitost, podnikavost
• Vnímat, přijímat, rozvíjet a chránit hodnoty spojené se zdravím a bezpečím, s životem a životním prostředím i hodnoty vytvořené člověkem

Činnosti, které se v rozvrhu činností začleňují celoročně:
Rozvoj kreativity – seznamování s výtvarnými možnostmi, novými technikami
a materiály při malování s přírodní inspirací.
Tělesná cvičení zaměřená na správné držení těla, zdravotní cviky na protažení všech
svalových skupin.
Rozvoj matematických představ a logického myšlení v dennodenních činnostech.
Péče o zdraví a výchova ke zdravému způsobu života- zdravý jídelníček,otužování
Péče o ústní dutinu – čištění zubů po obědě a hlavní zásady hygieny .
Pozorování změn a krás v přírodě, upevňování poznatků o zvířatech a rostlinách a
ochraně životního prostředí

Rozvíjení literární gramotnosti dětí, prohlubování znalostí dětských autorů a knížek.
V denním životě se učit jednat s druhými s respektem a potřebnou jemností.

Nabídka ostatních sezónních akcí:
Návštěvy divadel, koncertů, muzeum v Českých Budějovicích
Mikuláš, Vánoce, maškarní, Den matek, Den dětí, loučení se školáky
Exkurze - knihovna, policie, hasiči, návštěva Domova důchodců., Vítání občánků,
Výlety do přírody, ke koním, návštěva ZOO, společné výlety s rodiči

společné akce s rodiči Jarmark a adventní dílna, Vítání adventu - Jarmark

Pro 5 – 6ti leté děti navíc: - návštěva ZŠ a jiné MŠ v okolí - MŠ Křemže
- návštěva Planetária v Českých Budějovicích
- výběr talentů pro ZUŠ

Akce s rodiči: - výlet do přírody s rodiči podzim - společné práce na zahradě , pečení brambor
popř. pouštění draků
- zima- sportovní den na sněhu – boby lyže
- jaro, léto- vycházky do přírody, výlety na rozhledny – Kletˇ,Vítkův kámen,
Dívčí kámen
- využívat ochoty rodičů pro hlubší spolupráci s MŠ
- společné tvořivé akce s maminkami

Doplňující programy: - flétna, dramatické činnosti
- nezasahují do režimu denního programu

7. VNITŘNÍ HODNOCENÍ MŠ - EVALUACE

Obsah VH MŠ je zpracován v dokumentu STRUKTURA VNITŘNÍHO HODNOCENÍ
MŠ CHLUM

Podmínky evaluace:
- vytvořit komunikační tok informací mezi ZŠ ve Křemži a MŠ Chlum a MŠ Křemže
- společně plánovat, vyvozovat závěry,
- porady vedení ZŠ Křemže a vedoucích učitelek MŠ 2x za měsíc v ZŠ Křemže
- pedagogické porady – 2x za měsíc vždy po poradě vedení řešení provozních záležitostí dle aktuální potřeb MŠ

Hodnocení ŠV
Kritéria:
- vyhodnocení vzdělávacího obsahu
- zhodnocení podmínek školy pro práci pedagoga
- spolupráce pedagogů
- spolupráce s rodiči
 plánování aktivit
- naplňování individuálních potřeb dětí
- výsledky vzdělávání
- integrace, OŠD

Metody:
- rozhovory se zaměstnanci školy
- porady
- pozorování klimatu školy
- kontrolní činnost
- třídní schůzky, individuální rozhovory s rodiči
- doplňování nápadů do poznámek v ŠVP

Termín:
- průběžně
- konec školního roku – porada
Zajistí:
- učitelky


Hodnocení vzdělávacího obsahu:

Kritéria:
- vzdělávací přínos vzhledem k celé skupině
- rovnost přístupu ke vzdělání každému dítěti
- zapojení rodičů do činností školy
- jaké vznikly situace, potíže či úspěchy
- na co se zaměřit pro další období
- jaká je odezva u dětí, co se povedlo, co se nezdařilo a proč?
Metody:
- týdenní hodnocení jednotlivých podtémat
- hodnocení celých bloků ( 4x do roka )
Termín:
- po ukončení práce s podtématy a bloky
Zajistí:
- učitelky

 Hodnocení výsledků dětí:

Kritéria:
- přehled o rozvoji dítěte – tabulky pro děti 3 – 5 let
- přehled o rozvoji dítěte – samostatné složky pro děti 5 – 6 let a děti s OŠD
Metody:
- sledování a průběžné zaznamenávání vzdělávacích pokroků – graficky vytvořená tabulka
- pracovní sešity – pro všechny děti, zvláštní pro předškoláky
- rozhovory s rodiči, dotazník o způsobu společných akcí rodiče a MŠ
- individuální práce s dětmi – analýza dětí více či méně nadaných pro urč. činnost
Termín:
- průběžně
Zajistí:
- učitelky
Ostatní:
- fotodokumentace života školy – k dispozici pro rodiče zaznamenává učitelka Anna Toušková
- další dění školy zaznamenává učitelka Iva Vejvodová
- závěrečné hodnocení ŠVP – učitelka pověřená vedením mateřské školy A.Toušková
- Výroční zpráva – vedení ZŠ a MŠ v Křemži Mgr.J.Tham