PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- výdejny


A) ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

1. Školní stravování
Polévka
Hlavní jídlo
Ovoce ( nepravidelně)
Externí strávníci (doplňková činnost):
Polévka
Hlavní jídlo
Ovoce (nepravidelně)

2. Místo a způsob výdeje pro externí strávníky:
Výdejna pro externí strávníky - vchod od hřiště
Jídlo se vydává do přinesených nádob (jídlonosičů) a je určeno ke konzumaci týž den.

3. Doba výdeje:
Doba výdeje oběda 10,30 – 11,00

B) PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ JÍDEL (VČ. NEJZAZŠÍHO TERMÍNU)

Externí strávníci se přihlašují ke stravování formou Smlouvy o poskytnutí stravování, jejíž podoba je přílohou této směrnice.
Přihlášení a odhlášení žáků a zaměstnanců ke stravování lze provést nejpozději do 14.00 den předem.
Externí odběratelé se musí přihlásit či odhlásit do 14 hodin předchozího dne ( Pokud se nedohodnou s vedoucí školní kuchyně jinak.)
Odhlášení se provádí buď osobně přímo ve školní jídelně nebo telefonicky na č. 380 742 171.
C) ZPŮSOB ÚHRADY
Platbu za poskytované stravování je možné provést těmito způsoby:
- v hotovosti do pokladny vedoucí školní jídelny v budově školy - Školní 182, 382 03 Křemže
( proti ředitelně školy, okénko ze školní jídelny)
- souhlasem k inkasu na číslo účtu : 280009439/0300

Jídla pro žáky a zaměstnance jsou podávána zásadně v provozovně školního stravování, výjimkou je dle § 4, odst. 9 vyhlášky první den neplánované nepřítomnosti strávníka- žáka- ve škole (povolen výdej do jídlonosiče). Za další dny nepřítomnosti již není nárok na školní stravování. V rámci „jiných stravovacích služeb“ nejsou zásadně podávány alkoholické nápoje a cigarety.

  


D) DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD CHOVÁNÍ V JÍDELNĚ  

Všichni strávníci i zaměstnanci organizace jsou povinni uposlechnout pokynů orgánů hygienické a protiepidemiologické služby, směřujícím k zabezpečení hygieny a k zabránění vzniku a šíření přenosných nemocí.
Strávníci, odebírající stravu do přinesených nádob:
1. přicházejí pro stravu pouze v určený čas
2. výdej stravy je prováděn ve výdejně stravy do jídlonosičů, vchod od hřiště
3. strávníci předají zaměstnanci školní jídelny čisté nádoby, po jejich naplnění je zaměstnanec opět předá strávníkovi
4. jídlo je určeno ke spotřebě v den, kdy bylo ve výdejně vyzvednuto
5. pracovník školní jídelny může odmítnout vložení stravy do nádoby, která není dostatečně čistá
6. v prostorách školní jídelny se nekouří a nekonzumují alkoholické nápoje
7. strávníci nemají přístup do vývařovny 
8. při vážném porušení provozního řádu může vedoucí školní jídelny strávníka ze stravování vyloučit

 

 

V Křemži 3. 9. 2009

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
Marie Krnínská                                                                                                                                  Mgr. Jiří Thám
vedoucí školní jídelny                                                                                                                       ředitel ZŠ a MŠ Křemže