Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > > MŠ Chlum


 

 

 

Srdečně Vás vítáme

v Mateřské škole Chlum

 


INFORMACE PRO VÁS


PROSÍME, ČTĚTE NÁSTĚNKY


 Veškeré informace, fotky a videa týkající se dění ve školce zveřejňujeme na facebooku v uzavřené skupině Školka Chlum. Skupina je určena a přistupna pro rodiče dětí, příbuzné a učitele :-)

 

 

 

POZOR, ZAČÍNÁME

Úterý - Taneční a pohybový kroužek 15:00 - 15:45 hod.

Čtvrtek - Flétnička 14:35 - 15:05 hod.

 

 

 


 

Dovolte, abychom Vám naši školu představili:
Zřizovatelem je Městys Křemže, jsme součástí Základní školy a Mateřské školy ve Křemži.
V letošním školním roce máme dvě třídy, v 1. třídě je 25 dětí od 3 do 5 let a ve 2. třídě je 16 dětí.
Vašim dětem se celý den budou věnovat paní učitelky:


          
1. Třída MALLÍČCI: Bc. Zuzana Čerklová
                                           Bc. Lenka Candrová

2. Třída VELÍČCI:    Iva Vejvodová

 


 


Cíle výchovy a vzdělání:
Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dále podle Školního vzdělávacího programu a Třídních vzdělávacích programů.
Cíle Rámcového programu:
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
2. Osvojení si základů hodnot na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

 

 


 

 

Provozní doba: 6:15 – 16:15 hod
Budeme rádi, když děti budete přivádět do 8:00 hod, pak se škola zamyká.

 

 

V roce 2014 jsme úspěšně získali dotaci z rozvojového programu určeného na "Podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014".


Z těchto financí jsme zakoupili logopedické pomůcky, díky nimž bude v naší mateřské škole probíhat logopedická prevence.

 

 


 

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEMŽE ŠKOLNÍ 182 KŘEMŽE 382 03
MŠ CHLUM
se sídlem: Školní 320, Křemže 382 03
Čj:
Aktualizoval: Iva Vejvodová
Schválil: Pedagogická rada
Pedagogická rada projednala dne: 31.8. 2016
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2016
Ředitel ZŠ a MŠ Křemže Mgr. Jiří Thám

Školní řád Základní školy a Mateřská školy Křemže byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb. a č. 217/2007 Sb.
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb.
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Vyhláška MŠMT 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb.
Články školního řádu:
1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců.
2. Provoz a vnitřní režim školy.
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
4. Podmínky zacházení s majetkem školy.

Přílohy školního řádu:
• Provozní řád (zveřejněn společně se školním řádem).

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců
Děti mají právo na:
• poskytnutí ochrany a bezpečí
• uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu)
• respektování individuality
• výběr činností na základě vlastní volby
• dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků (komunikaci obecně)
• na adaptační režim
Zákonní zástupci mají právo:
• na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
• po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě
• konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou a vedoucí učitelkou, případně i s ředitelem
• přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP)
• požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
• být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkání o prospívání svého dítěte
• seznámit se s vlastním hodnocením školy
• zapojit se do řešení problematiky stravování dětí ve škole
Zákonní zástupci jsou povinni:
• zajistit řádnou docházku dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době od 7.45 hod. do 11.45 hod.s platností od 1.1.2017
• předávat dítě osobně pedagogické pracovnici
• včas nahlásit jakékoli změny zdravotního stavu, chování dítěte,
• do mateřské školy přivádět pouze zdravé dítě
• včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny...)
• v daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné
• včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole
• přivádět a odvádět děti podle provozní doby zařízení (přivádět od 6:15 a odvádět do16:15 hod)
• respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy a zdržovat se v něm po dobu nezbytně nutnou
• nepřivádět do areálu MŠ domácí zvířata

 

2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
Zřizovatelem organizace je Městys Křemže, název ZŠ a MŠ Křemže.
Ředitel organizace pověřil vedením MŠ vedoucí učitelku.
Mateřská škola zajišťuje provoz od 6:15 do 16:15 hodin.
Provoz mateřské školy bývá přerušen v období prázdnin školy zvláště v měsíci červenci, srpnu a v prosinci. Uzavření MŠ je v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy (zpracované v součinnosti se zřizovatelem):
1. Děti rok před předpokládaným zahájením povinné školní docházky a děti s jejím odkladem.
2. Děti od tří let s trvalým pobytem v Chlumu, Křemži a regionu obce..
3. Děti od tří let, které již mají v MŠ sourozence a děti samoživitelů.
4. Děti od tří let z okolních obcí mimo region.
Ředitel ZŠ a MŠ přijímá do mateřské školy dítě .na základě pravdivých informací ve vyplněné přihlášce a evidenčním listu dítěte. Po správním řízení vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Proti tomuto rozhodnutí se mohou rodiče odvolat písemně k řediteli školy.
Ředitel může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte do mateřské školy v souladu s § 35 školského zákona.


Platby v mateřské škole
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:
• Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).
• Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 300.- Kč měsíčně (vyhláška č.14,§6, odst. 2).
• U dětí, které docházejí do mateřské školy na 4 hodiny denně, činí úplata za vzdělávání 200.- Kč měsíčně, udržovací poplatek od doby přijetí do doby nástupu do MŠ 200.- Kč měsíčně.
• Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14, § 6, odst. 3).
• Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole žádost na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
• O osvobození od úplaty rozhoduje v konkrétních případech ředitel (školský zákon, § 164, odst. a).
• Úplatu za vzdělávání i za stravné hradí zákonní zástupci“ souhlas s inkasem“.
• Hotově zaplatí úplatu za vzdělávání v MŠ vedoucí učitelce,
• stravné v kanceláři ŠJ ZŠ v Křemži u vedoucí školní jídelny.
• Úplatu za vzdělávání a stravné hotově je zákonný zástupce povinen uhradit do 5. dne následujícího měsíce.
• Omlouvání ze stravování a docházky se provádí den předem do sešitu v šatně, nebo telefonicky do 13:00 hod. Při náhlém onemocnění, neprodleně.
• Při onemocnění je možnost první den absence odebrat oběd do jídlonosičů (v čase 10:30 - 11:00 hodin) ve výdejně ŠJ ZŠ v Křemži. Jídlo, které Vám jídelna ZŠ vydá, je určeno pro cizí strávníky.

Režim dne
Po příchodu do mateřské školy mají děti možnost volby spontánních činností na základě vlastního zájmu. Pedagogické pracovnice zároveň věnují individuální péči jednotlivcům a prostřednictvím cílených podnětů rozvíjejí zejména jejich řečové, výtvarné a pracovní schopnosti. Následuje společné přivítání a řízené pohybové aktivity, včetně zdravotně preventivních cviků. Po hygieně a svačině pokračuje nabídka řízených i spontánních aktivit. Denně dětem zajišťujeme pobyt venku před obědem. Jeho délka trvání je závislá na počasí. Oběd se podává 11:30 – 12:30 hodin. Děti po obědě odpočívají na lehátku. Doba odpočinku se ve třídách liší. Děti nejsou nuceny ke spánku.
Odpolední činnosti zahrnují pohybové aktivity, svačinu a pestrou škálu spontánních i didakticky cílených činností, které jsou v případě příznivého počasí realizovány na školní zahradě.
Snažíme se rodičům vycházet vstříc, po dohodě děti přebíráme a předáváme v průběhu celého dne.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole pedagogické pracovnice, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě. Každá třída má svá dohodnutá bezpečnostní pravidla ve třídě, na školní zahradě i při pobytu mimo areál MŠ.

Škola zajišťuje pojištění dětí proti úrazu v případě, kdy nelze úrazu zabránit. Rodiče obdrží od ředitele školy formulář k čerpání pojistné události. Pokud dítě nedodrží předem dohodnutá pravidla bezpečnosti, v takovém případě nevzniká nárok na odškodnění.
V případě počtu dětí nad dvacet a v případě absence druhé učitelky, zajišťuje jejich bezpečnost při pobytu venku či na akcích pořádaných školou společně s učitelkou také provozní pracovnice.
Vyžadujeme pro děti vhodnou a bezpečnou obuv.
Nepovolujeme přinášet do mateřské školy nebezpečné či cenné předměty, nežádoucí hračky.
Zákaz jízdy na vlastním kole či koloběžce se v areálu školy vztahuje na děti, rodinné příslušníky i další širší veřejnost. Nepoškozujte stěny budovy odkládáním kol, saní či bobů. Za vámi odložená kola aj. neneseme žádnou odpovědnost.
Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí. Děti nenosí do MŠ sladkosti, o kterých neví učitelka.
Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace.
Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí.
Společně s dětmi vytváříme pravidla bezpečného chování v MŠ i při pobytu venku.
V žádných ohledech nesmí být zvýhodňován jedinec před skupinou.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy
Vedeme děti k šetrnému zacházení s hračkami a vybavením třídy a herny. Úmyslné poškození posuzujeme jako vandalství a po dohodě s vedením školy a rodinou vyžadujeme finanční náhradu.
Pozornost věnujeme dodržování společně dohodnutých pravidel společného soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy.